Материјал 1, Тема 1
Во тек

ВОВЕД

април 20, 2024

АУЧ! Се прашуваш можеби што е понапорно од Burpee?

Burpee во различни пози со умерени дози и постела од рози.

Ајде, ајде, ништо страшно ниту опасно. 

Изненадена од апетите на Армијата за сериозно добар и интензивен трениг.

Voilà!

Се гледаме на тренинг,

Праќам сила,

Ана